Soukromé mateřské školy jako zdroj zisku?

Na první pohled by se mohlo zdát, že založit a provozovat soukromou mateřskou školu není nic tak výhodného nebo perspektivního. Je ale třeba si uvědomit, že státních mateřských škol je neustálý nedostatek. Státní mateřské školy také nemají dosud povinnost přijímat děti mladší tří let, přičemž rodiče by tuto pomoc jistě mnohdy uvítali. Zkrátka a dobře, v současné době stále roste zájem o soukromá předškolní zařízení i za cenu zvýšeného školného.
dětské hřiště

Jak založit soukromou školku

Vy, jako majitel nebo zřizovatel potřebujete vlastnit živnostenské oprávnění, které vám vydá příslušný živnostenský úřad na základě svých kritérií. Při samotném zřizování mateřské školy je třeba brát zřetel na mnohá a mnohá zákonná ustanovení ohledně bezpečnosti, hygieny, a dalších podmínek.

Program v soukromých zařízeních

Výhodou majitele či provozovatele soukromé mateřské školy je fakt, že nemusí zcela přesně plnit doporučení výukových programů, týkajících se státních předškolních zařízení. I tak ale z doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čerpá a přizpůsobuje svým představám vedení školky. Stejně jako jinde, i zde platí, že každá školka má svůj školní a provozní řád, kde se definuje základní poslání zařízení, informuje o provozovateli školky a charakterizuje průběh přijetí dítěte do zařízení, včetně výše školného.
malování duhy

Kolik si za provoz soukromé školky říci?

Je zcela na uvážení majitele zařízení, jak vysoké školné stanoví. Měl by však vycházet ze služeb, které nabízí. Například je součástí běžného denního režimu dítěte i výuka cizího jazyka? Pak je jistě na místě uzpůsobit i výše školného nadstandardu. V potaz je třeba brát i skutečnost, že soukromé mateřské školy nejsou zahrnuty v žádném dotačním programu, tudíž veškeré financování nese na svých bedrech. Běžně se měsíční školné pohybuje v řádech tisíců korun za jedno umístěné dítě.